Norské fondy

Romští lídři - hybatelé změny


Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023

Cíl projektu
Cílem projektu je rozvoj romských lídrů 4 komunit a jejich posílení prostřednictvím vytvoření zastřešující romské platformy působící v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Dílčí cíle

  • Posílit postavení Romů vytvořením romské platformy, která propojí důležité aktéry v regionu a posílí jejich spolupráci při integraci Romů.
  • Posílit odborné znalosti a nutné dovednosti romských lídrů, aby jejich činnost byla efektivní.
  • Realizovat místní komunitní aktivity a akce v jednotlivých lokalitách.
  • Realizovat vzdělávání a osvětu zástupců většinové společnosti.
  • Zlepšit mediální obraz romské komunity prostřednictvím osvětových aktivit.

Popis projektu
Záměrem projektu je nastavení užší spolupráce mezi romskými a proromskými aktéry v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a vznik nové romské platformy, která bude nástrojem této spolupráce, podpoří účast Romů na rozhodovacích procesech v regionu a napomůže zlepšení postavení Romů ve společnosti. Romští lídři ze 4 lokalit (Ostrava-Přívoz, Ostrava-Kunčičky, Přerov a Třinec) v rámci projektu absolvují vzdělávání, budou realizovat aktivity participativního charakteru v jednotlivých komunitách a sdílet zkušenosti s jinými komunitami.

Druhým záměrem je osvěta majoritní společnosti o problematice postavení Romů ve společnosti, jeho příčin a možných kroků k nápravě, protože všeobecné povědomí ve společnosti je ovlivněno mnoha předsudky o životě Romů.

Partneři projektu jsou 2 neziskové proromské organizace – Bunkr, o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s., 1 romský spolek – Komunitní skupina – Společná cesta, z.s., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity a dvě statutární města Ostrava a Třinec.

 „Projekt je podpořen grantem z Norských fondů 2014-2021“.

Norway_grants@2x