Moravskoslezský kraj

Komunitní práce v Ostravě - Kunčičky, Přívoz, Vítkovice, Jih

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je aktivizace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kunčičky-jih, Zadní Přívoz, Vítkovice a Jih, která bude mít za následek probuzení zájmu o společné záležitosti celé komunity
a schopnost definovat hlavní problémy v lokalitách a tyto problémy následně řešit.

Popis projektu:
Projekt navazuje na předchozí projekty financované z OPZ a Úřadu vlády. Projekt má dva hlavní záměry, kterými jsou:

 1. Zkušenosti, které tým získal působením v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Kunčičky přenést do dalších SVL v Ostravě. Jedná se o SVL Zadní Přívoz (komunitní pracovnice zde působí od roku 2020), SVL Ostrava-Vítkovice (komunitní pracovnice zde působí od roku 2021) a do nové lokality Ostrava-Jih, bytový dům SOIVA.
 2. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel v SVL Ostrava – Kunčičky, která zde působí již
  8 let v další činnosti.

Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je poskytování registrované sociální služby „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“: Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička.

Dílčí cíle:

 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů, zvýšit motivaci k hledání pozitivních alternativ chování, snížit počet uživatelů návykových látek a mladistvých pachatelů trestných činů.
 • Zlepšit integraci dětí do vzdělávacího procesu.
 • Osvojit základní křesťanské a společenské životní hodnoty.

Popis projektu:
Posláním služby je vytvořit bezpečný prostor pro děti a mládež, které žijí v málo podnětném sociálním prostředí. V tomto prostoru jim mohou být sociální pracovníci nablízku v obtížných životních situacích, podporovat je při jejich zvládání a motivovat je k jejich aktivnímu řešení. To vše za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit šitých klientům na míru. Služba nabízí mnoho atraktivních volnočasových aktivit, ale i neformální vzdělávání pro cílovou skupinu.

Sociálně aktivizační služby Horizont

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je poskytování registrované sociální služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“: Sociálně aktivizační služby Horizont.

Dílčí cíle:

 • Zajistit dobré podmínky a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů.
 • Přispět k prevenci sociálního vyloučení rodin a k jejich sociální integraci poskytováním systematické a komplexní podpory při řešení hlavních příčin krizové situace rodiny a dětí, které v ní vyrůstají.
 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině.

Popis projektu:
Sociálně aktivizační služby Horizont poskytují pomoc rodinám v každodenních situacích terénní i ambulantní formou. Služba nabízí širokou škálu aktivit od základního sociálního poradenství, přes podporu rodičovských kompetencí, pomoc při jednání s úřady, ve škole, u lékaře, s možností doprovodu pracovníka. Terénní pomoc rodinám je poskytována např. v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, sociálních vztahů, školních povinností dětí apod. Dále nabízí také aktivity pro rodiny s předškolními dětmi, které připravují rodiče a děti na úspěšný vstup do mateřské školy a organizuje také besedy a setkání pro rodiče na různá témata.

Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je poskytování registrované sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“: Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití.

Dílčí cíle:

 • Zajistit dobré podmínky a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny
  za spolupráce rodičů.
 • Přispět k prevenci sociálního vyloučení rodin a k jejich sociální integraci poskytováním systematické a komplexní podpory při řešení hlavních příčin neuspokojivé situace rodiny
  a dětí, které v ní vyrůstají.
 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů u cílové skupiny.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi klientům z Vesničky soužití a širokého okolí a také v lokalitě Ostrava-Michálkovice. Služba je poskytována především terénní formou, částečně však i ambulantní formou. Předností služby je dlouhodobý a komplexní přístup k celkové situaci rodiny. Služba zahrnuje škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů a pracuje s rodinou např. v těchto oblastech: finanční situace, vedení domácnosti, vztahové problémy, doprovody do institucí, hledání zaměstnání, zajištění adekvátního bydlení a další.

Sociálně-dluhová poradna

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je poskytování registrované sociální služby „odborné sociální poradenství“: Sociálně-dluhová poradna.

Dílčí cíle:

 • Pomáhat lidem v nepříznivé situaci orientovat se ve svých právech a povinnostech a v tom, jak je naplnit.
 • Informovat je o možnostech řešení své situace.
 • Překonat obtíže při vyřizování záležitostí na úřadech a v jiných institucích.
 • Zapojit možnosti a schopnosti klientů do řešení tíživé situace, tak aby se jejich nepříznivá situace vyřešila nebo alespoň zlepšila.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zajištění provozu Sociálně-dluhové poradny, která poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami s cílem, aby tyto těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili a v budoucnu byli schopni řešit své obtíže samostatně. Jedná se např. o řešení nezaměstnanosti nebo nedostatečnou orientaci na trhu práce, hrozící nebo faktická ztráta bydlení, zadluženost, rodinné nebo sousedské problémy apod.

Sociální rehabilitace Šance domova

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je poskytování registrované sociální služby „sociální rehabilitace“: Sociální rehabilitace Šance domova.

Dílčí cíle:

 • Zajistit realizaci sociální služby, která přispěje k sociálnímu začlenění osob v dlouhodobě nepříznivé situaci, z důvodu snížených kompetencí a nedostatku dovedností při péči
  o domácnost, plnění závazků apod. potřebných pro samostatný a plnohodnotný život.
 • Snížit výskyt patologických jevů v cílové skupině, prevence sociálního vyloučení.
 • Podpořit cílovou skupinu při šanci získat bydlení a zároveň i potřebné dovednosti k tomu, aby si je uměli udržet a mohli tak bydlet a žít samostatně, bez pomoci sociální služby.

Popis projektu:
Sociální rehabilitace Šance domova pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, kteří jsou vlivem špatných nebo nedostatečných dovedností a kompetencí ohroženi ztrátou bydlení. Pracovnice nabízejí pomoc s rozvojem těchto dovedností a kompetencí tak, aby nedošlo ke ztrátě jistoty domova, ale naopak k ustálení bytové situace.

Provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc v roce 2022

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Cílem projektu je provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc, která je poskytována osobám v tíživé situaci.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na bezplatnou distribuci potravinové a materiální pomoci potřebným lidem nacházejícím se na hranici hmotné nouze. Jedná se o klienty sociálních služeb DCHOO a jejich 10 oblastních Charit – Charita Český Těšín, Charita Frenštát pod Radhoštěm, Charita Hrabyně, Charita Jablunkov, Charita Krnov, Charita Nový Jičín, Charita Ostrava, Charita Studénka, Charita sv. Martina a Charita Třinec. Potravinovou a materiální pomoc koncovým příjemcům rozdělují sociální pracovníci jednotlivých služeb. Za příjem, skladování a distribuci potravin Charitám odpovídají techničtí pracovníci DCHOO.:

Výměna oken a dveří v Komunitním centru II.

Období realizace: 1. 6. 2021 – 30. 6. 2022

Cíl projektu:
Cílem projektu je výměna 29 oken a 1 dvoukřídlových vedlejších dveří v Komunitním centru Vesničky soužití, která povede ke zlepšení kvality prostor pro poskytování sociálních služeb v Komunitním centru Vesničky soužití.

Popis projektu:
Komunitní centrum je součástí projektu Vesnička soužití, který je provozován již 19 let. V budově sídlí a poskytují své služby klientům ze širokého okolí tři sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6583055), odborné sociální poradenství (8251178) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (400487). Komunitní centrum je vybaveno dřevěnými eurookny a dveřmi zastaralého konstrukčního řešení, což vede mimo jiné k velkým tepelným ztrátám. V roce 2019 proběhla výměna části oken a obou vstupních dveří v hlavních prostorech, nicméně je potřeba pokračovat v další výměně.

Projekt řeší odstranění dvou nejzávažnějších problémů:

 • Špatný technický stav oken a dveří hraničící s nefunkčností;
 • Špatné tepelně izolační vlastnosti oken a dveří, které ovlivňují tepelnou pohodu klientů i hospodárnost vytápění prostor a zvyšují provozní náklady poskytovaných služeb.

Pořízení automobilu pro Šanci domova

Období realizace: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022

Cíl projektu:
Cílem projektu je pořízení nového osobního automobilu pro výkon terénní práce sociálních pracovníků/terénních pracovníků Šance domova.

Popis projektu:
Sociální služba Šance domova – sociální rehabilitace pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, které trpí nedostatkem dovedností a kompetencí potřebných k udržení bydlení, péče o domácnost, zajištění nezbytných potřeb pro plnohodnotný život. Služba nabízí klientům dlouhodobou terénní podporu v jejich stávajícím bydlišti nebo v sociálních bytech získaných od spolupracujících majitelů bytového fondu. Sociální pracovníci motivují klienty ke zlepšení jejich sociální situace, tak aby se dokázali starat o domácnost, udržet si bydlení, pečovat o rodinu, správně hospodařit a řešit své závazky a potřeby a zajistit zdravý vývoj dětí. Pracovníci také klientům nabízí pomoc při jednání s institucemi včetně doprovodu na příslušná odborná pracoviště, úřady apod. Jelikož je služba poskytována převážně terénní formou v domácnostech klientů a působnost služby je na území celého Statutárního města Ostravy, tak je potřeba pro rychlejší a snadnější přejíždění mezi klienty mít spolehlivý osobní automobil.

Z Vesničky soužití do terénu

Období realizace: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

Cíl projektu:
Cílem projektu je pořídit nový automobil, který bude využíván sociálními pracovníky pro poskytování terénní formy služby „Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití“.

Popis projektu:
Sociální služba "Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití" pomáhá rodinám, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nemohou ji vyřešit vlastními silami. Služba nabízí klientům dlouhodobou podporu a spolupráci a to převážně terénní formou. Sociální služba pomáhá rodinám s dětmi především ze Slezské Ostravy a Michálkovic, ale v průběhu roku 2022 plánuje služba rozšířit svou podporu do dalších částí města Ostravy. Nový automobil je nezbytný pro rozšíření působnosti sociálně aktivizační služeb Vesničky soužití do dalších obvodů města Ostravy. Díky automobilu zvládnou sociální pracovníci denně navštívit více klientů a mohou tak přijmout nové klienty i ze vzdálenějších lokalit. Zvýší se také počet pracovníků v terénu, kteří budou moci rychleji reagovat na náhlé či urgentní potřeby klientů a tím zabránit řešení krizové situace nevhodným způsobem. Projekt je realizován díky dotaci Moravskoslezského kraje poskytnuté v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022.               

Projekty jsou realizovány díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

logo_jpg