Statutární město Ostrava

Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je poskytování registrované sociální služby „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“: Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička.

Dílčí cíle:

 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů, zvýšit motivaci k hledání pozitivních alternativ chování, snížit počet uživatelů návykových látek a mladistvých pachatelů trestných činů.
 • Zlepšit integraci dětí do vzdělávacího procesu.
 • Osvojit základní křesťanské a společenské životní hodnoty.

Popis projektu:
Posláním služby je vytvořit bezpečný prostor pro děti a mládež, které žijí v málo podnětném sociálním prostředí. V tomto prostoru jim mohou být sociální pracovníci nablízku v obtížných životních situacích, podporovat je při jejich zvládání a motivovat je k jejich aktivnímu řešení. To vše za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit šitých klientům na míru. Služba nabízí mnoho atraktivních volnočasových aktivit, ale i neformální vzdělávání pro cílovou skupinu.

Sociálně aktivizační služby Horizont

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je poskytování registrované sociální služby „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“: Sociálně aktivizační služby Horizont.

Dílčí cíle:

 • Zajistit dobré podmínky a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny za spolupráce rodičů.
 • Přispět k prevenci sociálního vyloučení rodin a k jejich sociální integraci poskytováním systematické a komplexní podpory při řešení hlavních příčin krizové situace rodiny a dětí, které v ní vyrůstají.
 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů v cílové skupině.

Popis projektu:
Sociálně aktivizační služby Horizont poskytují pomoc rodinám v každodenních situacích terénní i ambulantní formou. Služba nabízí širokou škálu aktivit od základního sociálního poradenství, přes podporu rodičovských kompetencí, pomoc při jednání s úřady, ve škole, u lékaře, s možností doprovodu pracovníka. Terénní pomoc rodinám je poskytována např. v problematice bydlení, hledání zaměstnání, dluhové problematiky, sociálních vztahů, školních povinností dětí apod. Dále nabízí také aktivity pro rodiny s předškolními dětmi, které připravují rodiče a děti na úspěšný vstup do mateřské školy a organizuje také besedy a setkání pro rodiče na různá témata.

Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je poskytování registrované sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“: Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití.

Dílčí cíle:

 • Zajistit dobré podmínky a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách z cílové skupiny
  za spolupráce rodičů.
 • Přispět k prevenci sociálního vyloučení rodin a k jejich sociální integraci poskytováním systematické a komplexní podpory při řešení hlavních příčin neuspokojivé situace rodiny
  a dětí, které v ní vyrůstají.
 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů u cílové skupiny.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi klientům z Vesničky soužití a širokého okolí a také v lokalitě Ostrava-Michálkovice. Služba je poskytována především terénní formou, částečně však i ambulantní formou. Předností služby je dlouhodobý a komplexní přístup k celkové situaci rodiny. Služba zahrnuje škálu aktivit zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo jejich členů a pracuje s rodinou např. v těchto oblastech: finanční situace, vedení domácnosti, vztahové problémy, doprovody do institucí, hledání zaměstnání, zajištění adekvátního bydlení a další.

Sociálně-dluhová poradna

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je poskytování registrované sociální služby „odborné sociální poradenství“: Sociálně-dluhová poradna.

Dílčí cíle:

 • Pomáhat lidem v nepříznivé situaci orientovat se ve svých právech a povinnostech a v tom, jak je naplnit.
 • Informovat je o možnostech řešení své situace.
 • Překonat obtíže při vyřizování záležitostí na úřadech a v jiných institucích.
 • Zapojit možnosti a schopnosti klientů do řešení tíživé situace, tak aby se jejich nepříznivá situace vyřešila nebo alespoň zlepšila.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zajištění provozu Sociálně-dluhové poradny, která poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami s cílem, aby tyto těžkosti odstranili nebo alespoň zmírnili a v budoucnu byli schopni řešit své obtíže samostatně. Jedná se např. o řešení nezaměstnanosti nebo nedostatečnou orientaci na trhu práce, hrozící nebo faktická ztráta bydlení, zadluženost, rodinné nebo sousedské problémy apod.

Sociální rehabilitace Šance domova

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je poskytování registrované sociální služby „sociální rehabilitace“: Sociální rehabilitace Šance domova.

Dílčí cíle:

 • Zajistit realizaci sociální služby, která přispěje k sociálnímu začlenění osob v dlouhodobě nepříznivé situaci, z důvodu snížených kompetencí a nedostatku dovedností při péči
  o domácnost, plnění závazků apod. potřebných pro samostatný a plnohodnotný život.
 • Snížit výskyt patologických jevů v cílové skupině, prevence sociálního vyloučení.
 • Podpořit cílovou skupinu při šanci získat bydlení a zároveň i potřebné dovednosti k tomu, aby si je uměli udržet a mohli tak bydlet a žít samostatně, bez pomoci sociální služby.

Popis projektu:
Sociální rehabilitace Šance domova pracuje s dospělými osobami nebo rodinami s dětmi, s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ostravě, kteří jsou vlivem špatných nebo nedostatečných dovedností a kompetencí ohroženi ztrátou bydlení. Pracovnice nabízejí pomoc s rozvojem těchto dovedností a kompetencí tak, aby nedošlo ke ztrátě jistoty domova, ale naopak k ustálení bytové situace.

Komunitní práce v Ostravě - Kunčičky, Přívoz, Vítkovice, Jih

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je aktivizace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kunčičky-jih, Zadní Přívoz, Vítkovice a Jih, která bude mít za následek probuzení zájmu o společné záležitosti celé komunity
a schopnost definovat hlavní problémy v lokalitách a tyto problémy následně řešit.

Popis projektu:
Projekt navazuje na předchozí projekty financované z OPZ a Úřadu vlády. Projekt má dva hlavní záměry, kterými jsou:

 1. Zkušenosti, které tým získal působením v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Kunčičky přenést do dalších SVL v Ostravě. Jedná se o SVL Zadní Přívoz (komunitní pracovnice zde působí od roku 2020), SVL Ostrava-Vítkovice (komunitní pracovnice zde působí od roku 2021) a do nové lokality Ostrava-Jih, bytový dům SOIVA.
 2. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel v SVL Ostrava – Kunčičky, která zde působí již
  8 let v další činnosti.

 Projekty jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy.

ostrava