Adresář

Azylový dům

Dolní brána 57, Nový Jičín, 741 01
Vedoucí služby: Eva Mrázková, Dis - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním Charitního domu Matky Terezy – azylového domu v Novém Jičíně je poskytnout mužům, ženám, osobám pečujícím alespoň o jedno nezletilé dítě, těhotným ženám a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, dočasnou jistotu zázemí a potřeb nou individuální podporu k tomu, aby mohli samostatně řešit svoji situaci a opět se začlenit do společnosti.

Cíle 

Uživatel má naplněny základní životní potřeby.
Uživatel služby řeší svoji nepříznivou situaci, využívá a rozvíjí své schopnosti a dovednosti
Uživatel se zajímá o svůj zdravotní stav a usiluje o řešení zdravotních problémů.
Uživatel udržuje svou případnou závislost v přiměřených mezích.
Uživatel má trvalý zdroj příjmů, orientuje se ve svých závazcích a umí hospodárně zacházet s financemi.
Uživatel je schopen žít trvale bez podpory sociální služby.
Po ukončení služby se uživatel nevrací na ulici, ale má zajištěné bydlení v jemu dostupné formě.
Cílová skupina

     Azylový dům poskytuje sociální služby: mužům, ženám, osobám pečujícím alespoň o jedno nezletilé dítě, těhotným ženám a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, kterou neumí vyřešit vlastními silami a splňují tyto náležitosti:

věk od 18 do 65 let
jsou fyzicky soběstační (umí se najíst, obléct, umýt a další úkony běžného života)
 Neposkytneme službu těmto osobám:

které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem (cizinec, který se nedorozumí česky, slovensky, polsky, nebo z důvodu mentální retardace)
vyžadujícím speciální úpravy prostor a vybavení (vozíčkáři, nevidomí)

Seznam lidí

Eva Mrázková, Dis - vedoucí